Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Regulamin usług

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Przeciszów nr III/18/18 z dnia 7.12.2018 r. na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pózn. zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z pózn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przeciszów.

Rozdział 1 - Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Przeciszów.

§ 2

 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o "Ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z pózn. zm.).
 2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2 - Minimalny poziom usług świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

§ 3

W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

 1. dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę oraz 6 m3 rocznie,
 2. zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie,
 3. w przypadku dostarczania wody z posiadanej sieci wodociągowej, zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) mierzonym u wylotu za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączu wodociągowym,
 4. prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

§ 4

W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

 1. przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę oraz 6 m3 rocznie,
 2. zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i obowiązującą umową o odprowadzanie ścieków,
 3. odprowadzać wprowadzone ścieki do posiadanych urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 3 - Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 5

 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków odbywa się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług, zgodnie z art. 6 Ustawy.
 2. W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy, o którym mowa § 6 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne udostępnia na swojej stronie internetowej aktualnie obowiązujące ogólne warunki umów, o ile się nimi posługuje.
 4. Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

§ 6

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien w szczególności określać:

 1. imię, nazwisko, PESEL (lub nazwę, REGON, numer NIP, o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,
 2. wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę,
 3. dokument potwierdzający prawo do dysponowania wnioskowaną nieruchomością,
 4. oświadczenie wnioskodawcy, czy nieruchomość jest podłączona do gminnej sieci wodociągowej, czy też posiada własne ujęcie wody,
 5. oświadczenie, czy nieruchomość jest podłączona do gminnej sieci kanalizacyjnej, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
 6. oświadczenie wnioskodawcy, na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę,
 7. oświadczenie wnioskodawcy, jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

§ 7

Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z osoba korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 6 Regulaminu, a ponadto:

 1. imię, nazwisko, PESEL (lub nazwę, REGON, numer NIP jeśli osoba taka go posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby,
 2. wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy,
 3. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie,
 4. schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w obrębie budynku wielolokalowego.

Rozdział 4 - Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 8

 1. Podstawę ustalenia ilości pobranej wody lub wprowadzonych ścieków stanowią: wodomierz główny, urządzenie pomiarowe, lub przeciętne normy zużycia oraz ilości ustalonej w umowie.
 2. Częstotliwość okresów rozliczeniowych określa przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w umowie o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 3. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych taryf wymaga podania do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Gminy Przeciszów, na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9

 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i/lub odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.
 2. Datę, formę i sposób zapłaty Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa w fakturze, zgodnie z zawartą umową o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
 3. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku wielolokalowego oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, lub wyłącznie odbiorcom usług będących osobami korzystającymi z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarło odrębną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Rozdział 5 - Warunki przyłączania do sieci

§ 10

 1. Określenie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, w szczególności:
  1. imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawę umocowania, adres do korespondencji,
  2. adres i numer ewidencyjny nieruchomości, która ma być przyłączona,
  3. rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),
  4. planowana wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowana ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych - wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania,
  5. aktualny numer księgi wieczystej w przypadku składania wniosku przez właściciela, a w innych przypadkach dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, której dotyczy wniosek,
  6. aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową określającą położenie wnioskowanej nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych i/lub kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu, obejmującą teren inwestycji,
  7. aktualną mapę ewidencyjna obejmującą teren inwestycji.
 3. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 60 dni.
 4. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie do 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegająca się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie do sieci.
 5. Warunki przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:
  1. lokalizację wnioskowanej nieruchomości,
  2. miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
  3. ogólne wymagania techniczne w stosunku do przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach - również warunki ich eksploatacji,
  4. miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzonych ścieków, a także w uzasadnionych przypadkach na wniosek Odbiorcy zainstalowania wodomierza pomiaru wody bezpowrotnie zużytej,
  5. zakres dokumentacji techniczno-projektowej, jaką powinna opracować i złożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci,
  6. termin ważności warunków przyłączenia.

Rozdział 6 - Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 11

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
 2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do niej spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, który nie zapewni minimalnych wymagań poziomu usług.
 3. Jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne mogłyby uniemożliwić zapewnienie minimalnego poziomu usług, a w szczególności jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania wody, przepompowni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków, to Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci.
 4. Przedsiębiorstwo odmówi przyłączenia do sieci, jeżeli Inwestor wykonał przyłącze bez uzyskania zgody Przedsiębiorstwa, bądź przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami i dokumentacją techniczną.
 5. Przedsiębiorstwo odmówi przyłączenia do sieci, jeżeli budowa urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych nie została ustalona przez Radę Gminy w Przeciszowie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 7 - Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykonanego przyłącza

§ 12

 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne kontroli robót i odbioru przyłącza.
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 30 dni licząc od złożenia należytej i kompletnej dokumentacji technicznej.
 3. Zakres wymaganej dokumentacji technicznej określają warunki przyłączenia.
 4. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz z opracowaną na ich podstawie dokumentacją techniczną.
 5. Odbiór przyłącza dokonywany jest na podstawie protokołu technicznego odbioru końcowego.
 6. Protokół techniczny odbioru końcowego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
  1. datę odbioru,
  2. przedmiot odbioru z wyszczególnieniem przeznaczenia przyłącza, średnicy, materiałów i długości,
  3. wyniki prób i badan, jeżeli takie przeprowadzono, a take ewentualne zalecenia co do usunięcia drobnych wad i usterek, niepowodujących przeszkód technicznych w eksploatacji sieci,
  4. rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
  5. skład komisji w tym: wykonawcę, użytkownika i dostawcę wody,
  6. adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie,
  7. podpisy członków komisji.
 7. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Rozdział 8 - Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków

§ 13

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin - z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym.
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 8 godzin.
 3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 4. W przypadku przerwy trwającej powyżej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług.
 5. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzeba ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

Rozdział 9 - Standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 14

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

 1. prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
 2. występujących zakłóceń w dostawach wody i/lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,
 3. występujących awariach urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacyjnych.

§ 15

 1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.
 2. Reklamacje odbiorca składa w formie pisemnej bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty na adres Przedsiębiorstwa niezwłocznie, po powzięciu informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę jej złożenia.
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzeć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak ni 30 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu w inny sposób.

§ 16

W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

 1. taryfy aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Przeciszów,
 2. tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie Gminy Przeciszów,
 3. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.

Rozdział 10 - Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 17

Upoważnia się do poboru wody z sieci wodociągowej na cele przeciwpożarowe:

 1. jednostki Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu,
 2. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Przeciszów oraz inne jednostki zawodowej i Ochotniczej Straży Pożarnej wykonujące działania gaśnicze na terenie Gminy Przeciszów pod nadzorem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

§ 18

Zapewnienie dostaw wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Przeciszów, Przedsiębiorstwem, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

§ 19

 1. Pobór wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa dokonywany jest w miejscach uzgodnionych z Przedsiębiorstwem, a przede wszystkim ze wskazanych przez Przedsiębiorstwo hydrantów.
 2. W przypadku poboru wody na cele ppoż. z urządzeń wodociągowych, którymi woda dostarczana jest dla innych odbiorców, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości pobranej wody.
 3. Ilość wody pobranej na cele ppoż., wraz z określeniem nieopomiarowanych punktów jej poboru, jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę Straży Pożarnej.

§ 20

Uprawnieni do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa zobowiązani są do powiadomienia Przedsiębiorstwa o miejscu poboru wody na cele pożaru w terminie niezwłocznym od otrzymania zgłoszenia.

§ 21

 1. Przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z gminą, obciąża gminę za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe stosując ceny ustalone w taryfie.
 2. Rozliczenia za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe odbywa się na zasadach określonych w umowie i są dokonywane za okres kwartalny na podstawie deklaracji Straży Pożarnej.

Rozdział 11 - Przepisy końcowe

§ 22

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Ustawy, wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.


Zmiana Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzona Uchwałą nr XXIV/179/21 Rady Gminy Przeciszów z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 3  ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie wyrażonej w formie postanowienia  z dnia 27 lipca 2021 r. Rada Gminy Przeciszów uchwaliła zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przeciszów przyjętego uchwałą Nr III/18/18 z dnia 7.12.2018 r.

I. Paragraf 10, 11 i 12 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przeciszów otrzymuje następujące brzmienie:

Rozdział 5 - Warunki przyłączenia do sieci

§ 10


 1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie.
 2. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci poza informacjami, o których mowa w art. 19a ust. 4 ustawy może zawierać:
  1. numer telefonu,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub odprowadzania ścieków,
  4. w przypadku wystąpienia w imieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie przez  pełnomocnika - pisemne upoważnienie wnioskodawcy dla pełnomocnika.
 3. Celem złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci podmiot ubiegający się o przyłączenie może skorzystać z wzorów wniosków i oświadczeń dostępnych w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.
 4. Po złożeniu wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci i  pisemnym potwierdzeniu daty jego złożenia, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w ustawie.
 5. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, że złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich informacji, o których mowa w art.19a ust.4 ustawy,  przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.
 6. Warunki, o których mowa w pkt. 4, określają, co najmniej:
  1. lokalizację wnioskowanej nieruchomości,
  2. miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;
  3. ogólne wymagania techniczne w stosunku do przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach - również warunki ich eksploatacji,
  4. miejsca zainstalowania wodomierza głównego oraz miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego liczącego ilość odprowadzonych ścieków, a także w uzasadnionych przypadkach na wniosek Odbiorcy zainstalowania wodomierza pomiaru wody bezpowrotnie zużytej,
  5. okres ważności;
  6. załącznik graficzny.
 7. W przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci, informacja ta przekazywana jest przez przedsiębiorstwo podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie określonym w ustawie.

Rozdział 6 - Warunki techniczne określające możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

§ 11
 1. Dostępność usług wodociągowo-kanalizacyjnych jest uzależniona od:
  1. istnienia urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
  2. możliwości technicznych urządzeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność posiadanych ujęć, stacji uzdatniania wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i odprowadzania ścieków (wydajność przepompowni ścieków, układów odprowadzania ścieków);
  3. możliwości zachowania minimalnego poziomu świadczonych usług dla wcześniej podłączonych odbiorców;
 2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej", o ile spełnione są przesłanki określone w ust. 1.
 3. W przypadku nie spełnienia przesłanek określonych w ust. 1, Przedsiębiorstwo odmawia przyłączenia do sieci, przekazując tą informację podmiotowi ubiegającemu się o przyłączenie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewniać budowę oraz modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, w ramach posiadanych środków finansowych.


Rozdział 7 - Sposób dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza

§ 12

 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanego przyłącza z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci, oraz przepisami ustawy i Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414). Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić przyłączenia nieruchomości do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci.
 2. Określony w warunkach przyłączenia odbiór końcowy, ewentualnie odbiór częściowy, jest przeprowadzany przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron, na podstawie pisemnego zgłoszenia odbioru, złożonego w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem przed przystąpieniem do planowanych prac.
 3. Odbioru przyłącza dokonuje się przed jego zasypaniem. Odbiór prac ulegających częściowemu zakryciu (zasypaniu) podmiot przyłączany jest zobowiązany zgłaszać przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).
 4. Przed zasypaniem podmiot przyłączany wykonuje inwentaryzację wykonanego przyłącza zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Protokół końcowy stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jego podpisanie przez strony upoważnia Odbiorcę do złożenia pisemnego wniosku o zawarcie Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...