Korzystanie ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej niesie za sobą wiele korzyści m.in. mniejsze koszty użytkowania w stosunku do zbiornika bezodpływowego, większy komfort użytkowania oraz podniesienie walorów ekologicznych.

Informujemy, że roboty budowlane związanych z prowadzoną inwestycją "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap V" zostały zakończone oraz dokonano wymaganych prawem budowlanym zgłoszeń zakończenia budowy w Powiatowym i Wojewódzkim Inspektoracie Budowlanym, do których nie wniesiono sprzeciwu.

Teren skanalizowania obejmuje południową część Przeciszowa oraz północną część Piotrowic w rejonie ulic: Brzozowej, Andrychowskiej, Lipowej, Akacjowej, Wrzosowej, Pagórkowej, Kościelnej i Źródlanej.

Niniejszym informujemy mieszkańców objętych projektem o możliwości podłączenia się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028 z późn. zm.) art. 15 ust. 2 koszt budowy przyłącza spoczywa na właścicielu posesji.


INFORMACJA o zasadach podłączania posesji do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej:
 1. Przyłącze kanalizacyjne może być wykonane przez GZWiK w Przeciszowie, innego wykonawcę posiadającego odpowiednie uprawnienia lub właściciela nieruchomości posiadającego niezbędną wiedzę techniczną w tym zakresie, wykonującego przyłącze na własne potrzeby.
 2. W przypadku budowy przyłącza przez GZWiK w Przeciszowie należy złożyć pisemne zlecenie wykonania robót budowlanych w GZWiK oraz ustalić możliwy termin. W ramach zlecenia Zleceniodawca może ustaloną część robót wykonać we własnym zakresie.
 3. W przypadku budowy przyłącza przez innego wykonawcę należy zawrzeć z nim umowę na wykonanie przyłącza oraz ustalić zasady prowadzenia robót budowlanych.
 4. Po włączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej należy zmienić dotychczasowy sposób użytkowania zbiornika na nieczystości ciekłe (szambo) lub go zlikwidować.
 5. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać w oparciu o istniejący projekt (do wglądu w siedzibie GZWiK w Przeciszowie, UG w Przeciszowie lub na stronie internetowej
  https://bip.malopolska.pl/ugprzeciszow,a,1397975,budowa-kanalizacji-sanitarnej-na-terenie-gminy-przeciszow-etap-iv-i-v.html
  • Zał. 14b - Dokumentacja budowlana.rar (Dokumentacja budowlana - etap V Piotrowice/Projekt Wykonawczy/projekt wyk - tom II cz 1- pdf/część graficzna a następnie należy odnaleźć swój zakres rys. 2.1 - rys. 2.13) - TRASA

  oraz

  • Zał. 14b - Dokumentacja budowlana.rar (Dokumentacja budowlana - etap V Piotrowice/Projekt Wykonawczy/projekt wyk - tom II cz 2 - pdf/część graficzna, a następnie odnaleźć swoje przyłącze rys. 6.1 - rys. 6.25 - GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA

  zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

 6. Właściciele budynków, których podłączenie nie jest przewidziane w zrealizowanym projekcie (dokumentacja nie zawiera projektu danego przyłącza), a nie wymaga rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, muszą wystąpić do GZWiK w Przeciszowie z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz opracować Plan sytuacyjny.
 7. Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV fi 160 x 4,0 mm w terenie zielonym lub fi 160 x 4,7 mm w terenie jezdnym, z zachowaniem normowego spadku.
 8. W miejscach zmiany kierunku trasy przyłącza, zmiany spadków kanału oraz w miejscu połączenia rur odpływowych (w przypadku kilku odpływów z budynku) należy zabudować studnie rewizyjne tworzywowe fi 425 mm. Na trasie przyłącza nie wolno stosować trójników ani kolanek.
 9. Uprzejmie przypominamy, że w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028 z późn. zm.) zabronione jest wprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. 
 10. Po wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego, przed jego zasypaniem, należy zlecić uprawnionemu geodecie konieczność pomiaru geodezyjnego ułożonego przyłącza, a GZWiK w Przeciszowie zgłosić gotowość dokonania odbioru technicznego przedmiotowego przyłącza.
 11. Odbiór wykonanych robót (przyłączenia do sieci) zostanie dokonany w terminie uzgodnionym z GZWiK w Przeciszowie i zakończony protokołem technicznego odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego.
 12. Po pozytywnym odbiorze technicznym należy niezwłocznie dostarczyć geodezję powykonawczą i podpisać umowę o odprowadzanie ścieków pomiędzy właścicielem posesji, a GZWiK w Przeciszowie.
 13. Włączenie do sieci wykonuje GZWiK w Przeciszowie po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego wybudowanego przyłącza.
 14. W razie uszkodzenia infrastruktury technicznej podczas wykonywania robót budowlanych związanych z włączeniem się do sieci kanalizacyjnej we własnym zakresie lub przez firmę zewnętrzną, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do bezzwłocznego naprawienia tej szkody na własny koszt.

W przypadku nie dostosowania się do powyższych wytycznych, przyłącze kanalizacji sanitarnej nie zostanie odebrane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w GZWiK w Przeciszowie pod numerem telefonu: 33 841-32-27 - osoby do kontaktu: p. Katarzyna Jargus, p. Rafał Warzecha.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej.