(5.11.2021 r.)

Informacje związane z podłączeniem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach inwestycji
"Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap V"

Informujemy mieszkańców objętych projektem: "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap V" o możliwości podłączenia się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Roboty budowlane związanych z prowadzoną inwestycją zostały zakończone oraz dokonano wymaganych prawem budowlanym zgłoszeń zakończenia budowy w Powiatowym i Wojewódzkim Inspektoracie Budowlanym, do których nie wniesiono sprzeciwu.

W celu uzyskania informacji o zasadach podłączania posesji do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej należy:

  1. ustalić z GZWiK w Przeciszowie trasę przyłącza kanalizacyjnego, który należy wykonać w oparciu o istniejący projekt dostępny:
  2. zapoznać się z informacją o zasadach podłączania posesji do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, która jest dostępna na naszej stronie internetowej (link poniżej) lub na naszym profilu w serwisie Facebook: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie.
  3. Uwaga: Właściciele budynków, których podłączenie nie jest przewidziane w zrealizowanym projekcie (dokumentacja nie zawiera projektu danego przyłącza), a nie wymaga rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, muszą wystąpić do GZWiK w Przeciszowie z wnioskiem o wydanie warunków technicznych i przyłączenie do gminnej sieci kanalizacyjnej oraz opracować projekt przyłącza (wnioski dostępne na naszej stronie internetowej - (Dla klientów -> Druki do pobrania)

-> Procedura związana z podłączeniem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej


Prosimy o korzystanie z alternatywnych form komunikacji:
  1. telefonicznie w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 - tel.: 33 841-32-27,
  2. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl
  3. listownie na adres: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w  Przeciszowie, ul. Długa 166, 32-641 Przeciszów